For a better search we recommend you to place the name of the song and after the artist, in this way you will find more matches.

Grupo Ofá

Grupo Ofá
217 songs
Oxum Grupo Ofá 4.7K
Oluwa Mi - Orixa Oxagiayan Grupo Ofá 4.5K
Oriki - Orixa Exu Grupo Ofá 2.1K
Ara Wa Romi Wa - Oxun la Omiro - Orixa Oxum Grupo Ofá 3.2K
O Fururu Loorere - Orixa Oxala Grupo Ofá 2.8K
Roda do Orixa Oduduwa Grupo Ofá 2.1K
Yemanja Grupo Ofá 2.5K
Ajaguna Gbawa O - Orixa Oxagiayan Grupo Ofá 1.9K
Wuyewuye Oro Bee Ko - E Ikofi O O - Orixa Xango Grupo Ofá 1.6K
Iansa Grupo Ofá 1.5K
Oxossi Grupo Ofá 1.6K
A Forca do Gantois Grupo Ofá 1.1K
Carmen Grupo Ofá 1.1K
O Xe! o Xe Oniye! - Orixa Nla Grupo Ofá 1.4K
Odekomorode - Orixa Oxossi Grupo Ofá 1.9K
Oxala Grupo Ofá 1.5K
Obatala - Homenagem a Mae Carmen Grupo Ofá 1.2K
Ogum Grupo Ofá 1.1K
Xango Grupo Ofá 1K
O Yeku - Xa Omilude - Orixa Oxum Grupo Ofá 1.7K
Odu Re Odure Ayelala - Orixa Oxala Grupo Ofá 1.4K
Abaniwaye - Orixa Oxala Grupo Ofá 1.2K
Ojo Ibi Grupo Ofá 1K
Oxumare Grupo Ofá 1.1K
Omolu Grupo Ofá 912
Kewa Jabala Ode - Orixa Oxalufon Grupo Ofá 1.1K
Nana Grupo Ofá 911
Iroko Grupo Ofá 835
Ramunha Grupo Ofá 704
Sareua Grupo Ofá 742
O Dure o Dure Ayelala - Orixa Oxala Grupo Ofá 177
Obatala - uma Homenagem a Mae Carmen Grupo Ofá 164
Ara Wa Romi Wa Oxum La Omiro - Orixa Oxum Grupo Ofá 333
WuyeWuye Oro Bee Ko e Ikofi o o - Orixa Xango Grupo Ofá 195
Kewa Jalaba Ode - Orixa Oxalufon Grupo Ofá 100
Wuyewuye Oro Bee Ko - E Ikofi O O - Orrixa Xango Grupo Ofá 113
Omolu Grupo Ofá 195
Ogun Grupo Ofá 247
O Yeku Xa Omilude - Orixa Oxum Grupo Ofá 142
O De Komo Rode - Orixa Oxossi Grupo Ofá 99
Ojo Ibi Grupo Ofá 177
Sereua Grupo Ofá 78
Planeta Agua Grupo Ofá 39
Ara Wa Romi Wa Oxun La Omiro Orixa Oxum (ft. Marisa Monte, Gilberto Gil) Grupo Ofá 21
Oluwa Mi Orixa Oxagiayan (ft. Ivete Sangalo, Mateus Aleluia) Grupo Ofá 41
Odekomorode Orixa Oxossi (ft. Alcione) Grupo Ofá 27
ojo ibi Grupo Ofá 41
O Fururu Loorere Orixa Oxala (ft. Carlinhos Brown) Grupo Ofá 32
Roda do Orixa Oduduwa (ft. Marcia Short, Margareth Menezes) Grupo Ofá 11
Ara Wa Romi Wa - Oxun la Omiro - Orixa Oxum (feat. Marisa Monte & Gilberto Gil) Grupo Ofá 46
Ajaguna Gbawa O Orixa Oxagiayan (ft. Lazzo Matumbi) Grupo Ofá 13
Carmen (ft. Gal Costa, Gilberto Gil) Grupo Ofá 8
Oluwa Mi - Orixa Oxagiayan (feat. Ivete Sangalo & Mateus Aleluia) Grupo Ofá 48
Ajaguna Gbawa O - Orixa Oxagiayan (feat. Lazzo Matumbi) Grupo Ofá 21
O Xe! O Xe Oniye! Orixa Nla (ft. Daniela Mercury) Grupo Ofá 9
A Forca do Gantois (ft. Nelson Rufino, Zeca Pagodinho) Grupo Ofá 6
Obatala Homenagem a Mae Carmem (ft. Mateus Aleluia) Grupo Ofá 5
Obatala - Homenagem a Mae Carmen (feat. Mateus Aleluia) Grupo Ofá 25
Abaniwaye Orixa Oxala (ft. Mae Carmem) Grupo Ofá 21
O Xe! o Xe Oniye! - Orixa Nla (feat. Daniela Mercury) Grupo Ofá 17
O Fururu Loorere - Orixa Oxala (feat. Carlinhos Brown) Grupo Ofá 17
Odekomorode - Orixa Oxossi (feat. Alcione) Grupo Ofá 14
Carmen (feat. Gal Costa & Gilberto Gil) Grupo Ofá 14
Oriki - Orixa Exu (feat. Felix Omidire) Grupo Ofá 13
Kewa Jabala Ode Orixa Oxalufon Grupo Ofá 8
Iansa Grupo Ofá 16
Odu Re Odure Ayelala - Orixa Oxala (feat. Gilberto Gil & Jorge Ben Jor) Grupo Ofá 22
Roda do Orixa Oduduwa (feat. Marcia Short & Margareth Menezes) Grupo Ofá 18
Nana Grupo Ofá 21
Oxossi Grupo Ofá 20
Abaniwaye - Orixa Oxala (feat. Mae Carmen) Grupo Ofá 9
A Forca do Gantois (feat. Nelson Rufino & Zeca Pagodinho) Grupo Ofá 7
Odu Re Odure Ayelala Orixa Oxala (ft. Gilberto Gil, Jorge Ben Jor) Grupo Ofá 6
Xango Grupo Ofá 7
Orixa Baba - Orixa Oxala (feat. Mae Carmen) Grupo Ofá 5
Oxala Grupo Ofá 4
Nana Grupo Ofá 3
oxumare Grupo Ofá 3
Grupo Ofa - Oxum Grupo Ofá 45
Grupo Ofa - Iansa Grupo Ofá 43
Grupo Ofa - Exu Grupo Ofá 36
Grupo Ofa - Yemanja Grupo Ofá 35
Grupo Ofa - Nana Grupo Ofá 33
Grupo Ofa - Omolu Grupo Ofá 31
Grupo Ofa - Xango Grupo Ofá 27
Grupo Ofa - Oxossi Grupo Ofá 26
Grupo Ofa - Ewa Grupo Ofá 26
Grupo Ofa - Ogum Grupo Ofá 25
Grupo Ofa - Oxala Grupo Ofá 24
Grupo Ofa - Iroko Grupo Ofá 21
Grupo Ofa - Sareua Grupo Ofá 21
Grupo Ofa - Ojo Ibi Grupo Ofá 19
Grupo Ofa - Ramunha Grupo Ofá 19
Oxossi Grupo Ofá 18
Grupo Ofa - Oxumare Grupo Ofá 13
Wuyewuye Oro Bee Ko - E Ikofi O O - Orixa Xango (feat. Gilberto Gil) Grupo Ofá 8
IansA Grupo Ofá 4
Iansa Grupo Ofá 3
yemanja Grupo Ofá 3
ExAo Grupo Ofá 4
IrA´ko Grupo Ofá 2
NanA Grupo Ofá 2
OxalA¡ Grupo Ofá 2
Ewa - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 47
Oxossi - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 21
Ewa - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 16
Oxum - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 15
Iansa - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 13
Exu - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 11
Iemanja - Grupo Ofa Odum Orim Grupo Ofá 8
Grupo Ofa - Oxumare Grupo Ofá 10
Xango - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 10
Sareua - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 9
Ogun - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 8
Iroko - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 8
Omolu - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 7
Nana - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 7
Oxossi - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 6
‎Kewa Jabala Ode - Orixa Oxalufon Grupo Ofá 4
‎O Yeku - Xa Omilude - Orixa Oxum Grupo Ofá 4
Obatala Homenagem a Mae Carmen (ft. Mateus Aleluia) Grupo Ofá 4
Xango - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 5
O Ode Komo Rode - Orixa Oxossi Grupo Ofá 3
Obatala - Uma Homenagem A Mae Carmen Grupo Ofá 3
Odu Re, Odure Ayelala - Orixa Oxala Grupo Ofá 3
Orixa Baba - Orixa Oxala Grupo Ofá 3
Wutewuye Oro Bee Ko E Ikofi O O - Orixa Xango Grupo Ofá 3
O Yeku Xa Omilude - Orixa Oxala Grupo Ofá 3
Lansa Grupo Ofá 4
Wuyewuye Oro Bee Ko E Ikofi O O Orixa Xango (ft. Gilberto Gil) Grupo Ofá 3
Oriki Orixa Exu (ft. Felix Omidire) Grupo Ofá 3
Oxala - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 4
O Yeku Xa Omilude Orixa Oxum Grupo Ofá 3
Oluwa Mi Orixa Oxagiayan (feat. Ivete Sangalo, Mateus Aleluia) Grupo Ofá 3
YemanjA¡ Grupo Ofá 4
04 Oxossi Grupo Ofá 5
Abaniwaye Orixa Oxala (ft. Mae Carmen) Grupo Ofá 2
Carmen (feat. Gal Costa, Gilberto Gil) Grupo Ofá 2
03 Ogun Grupo Ofá 4
Orixa Baba - Orixa Oxala Grupo Ofá 2
01 Ojo Ibi Grupo Ofá 4
02 Exu Grupo Ofá 4
Ojo Ibi Grupo Ofá 2
E Nije Nile Lodo, Yemanja O Grupo Ofá 2
Yemanja - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 2
11 Iansa Grupo Ofá 3
Oxum coreo Grupo Ofá 2
Iemanja Grupo Ofá 2
Odu Re Odure Ayelala Orixa Oxala Grupo Ofá 1
Grupo Ofa - Odekomorode Orixa Oxossi (part. Alcione) Grupo Ofá 1
Ara Wa Romi Wa Oxum La Omiro - Orixa Oxum (part. Gilberto Gil e Marisa Monte) Grupo Ofá 1
02-exu Grupo Ofá 2
Oluwa Mi Orixa Oxagiayan Grupo Ofá 1
Ofururu Loorere - Orixa Oxala Grupo Ofá 1
Odekomorode Orixa Oxossi Grupo Ofá 1
05 Omolu Grupo Ofá 2
Roda do Orixa Oduduwa (Margareth Menezes; Marcia Short) Grupo Ofá 1
06 Iroko Grupo Ofá 2
O Fururu Loorere - Orixa Oxala (Carlinhos Brown) Grupo Ofá 1
13 Xango Grupo Ofá 2
Wuyewuye Oro Bee Ko - E Ikofi O O - Orrixa Xango (feat. Gilberto Gil) Grupo Ofá 1
Ara Wa Romi Wa Oxun La Omiro Orixa Oxum Grupo Ofá 1
07Oxumare Grupo Ofá 2
Wuye Wuye Oro Bee Ko E Ikofi O O - Orixa Xango Grupo Ofá 1
O Yeku Xa Omilude Orixa Oxum Grupo Ofá 1
Kewa Jalaba Ode Orixa Oxalufon Grupo Ofá 1
Ara Wa Romi Wa Oxum La Omiro - Orixa Oxum (feat. Marisa Monte & Gilberto Gil) Grupo Ofá 1
Roda do Orixa Oduduwa (feat. Marcia Short & Margareth Menezes) Grupo Ofá 1
Odekomorode Orixa Oxossi Grupo Ofá 1
Oluwa Mi Orixa Oxagiayan Grupo Ofá 1
O Fururu Loorere Orixa Oxala Grupo Ofá 1
Odu Re Odure Ayelala Orixa Oxala Grupo Ofá 1
EwA¡ Grupo Ofá 2
Obatala Uma Homenagem A Mae Carmen Grupo Ofá 1
04 roda do orixa oduduwa ft. marcia short, margareth menezes Grupo Ofá 1
sareua Grupo Ofá 1
Omulu Grupo Ofá 1
Oxumare Grupo Ofá 1
Oxumare - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 1
Nije Nile Lodo, Yemanja Grupo Ofá 1
Yewa - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 1
Ramunha - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 1
Iansa - Grupo Ofa - Odum Orim Grupo Ofá 1
XangA´ Grupo Ofá 1
OjA“ IbA¬ Grupo Ofá 1
Sarua Grupo Ofá 1
04-oxossi Grupo Ofá 1
03-ogum Grupo Ofá 1
09-oxum Grupo Ofá 1
08-nana Grupo Ofá 1
10-ewa Grupo Ofá 1
06-iroko Grupo Ofá 1
05-omolu Grupo Ofá 1
11-iansa Grupo Ofá 1
Ofa Iba Grupo Ofá 1
07-oxumare Grupo Ofá 1
evrik